Güncel

Piyasadan haberler

ARSAN… Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince, Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolara göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul’ca onaylanan Kar Dağıtım politikası gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. 2020 yılı için 8.469.000 TL.’nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi. -Ortaklara dağıtılan kar payı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun Geçici 61nci maddesinde düzenlenen Yatırım İndirimi İstisnası kazancından kaynaklanmaktadır. Ortaklar elde ettikleri kar paylarını yine aynı Kanun’un Geçici 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre beyan edeceklerdir. Yani elde edilen kar payına, kar payının 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarının yarısı, 2021 yılı için 53.000,00 TL yi aşarsa beyanname ile beyan edilir ve hesaplanan vergiden beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5 i indirim konusu yapılır.

BNTAS… 10.07.2021 tarihli bildirimden sonra ki gelişmeler; Sebatier firmasına verilen otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattından oluşan sipariş 2021 Eylül ayında teslim alınacak olup montajı için gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi amacıyla başlanan inşaatta; çelik konstrüksiyon montajı tamamlanmış olup son olarak dış cephe kaplamasının tamamlanması kalmıştır. Yatırım planında yer alan kesim hattının kurulacağı alanın ön hazırlığına başlanmıştır.

BRKO… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava bu gün görülmüş olup; Genel Kurul Maddeleri 5.4 / 5.5 ile ilgili davacı vekilinin dosyaya giren bilgi belgeler ve yönetim kurulu üyelerinin duruşmadaki beyanları dikkate alınarak gerekçesi ara kararda gösterilmek üzere davacı vekilinin 29/07/2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 5.4 / 5.5 maddeleri ile sayılı genel kurul kararının yürütmesinin geri bırakılması talebinin reddine; Davalı vekilinin 23/08/2021 tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine, gerekçesinin ara kararda gösterilmesine, Dosyanın bir rutin halinde rapor aldırılmak üzere Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak bilirkişi heyetine dosyanın tevdi ile rapor düzenlenmesinin istenilmesine, bu nedenle duruşmanın 10/11/2021 günü saat 10:50 devamına karar verilmiştir.

HUBVC… Şirket Yönetim Kurulu’nun 07.09.2021 tarihli kararı ile; Şirketin halihazırda 80.702 TL sermayesinde %17,42 oranında, toplam 14.056 TL nominal değerde paya sahip olduğu iştiraki Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Genz Biyo”) 25.000 ABD Doları tutarında ek yatırım yapılmasına, işbu yatırım tutarı karşılığında her biri 1 TL nominal değerde, toplam 443 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiştir. Ek yatırıma konu sermaye artışı iki ayrı genel kurulda kademeli olarak yapılacak olup; ilk genel kurulda Genz Biyo’nun sermayesi 80.702 TL’den 88.238 TL’ye artırılacak, Şirket 443 TL nominal artışla birlikte toplamda 14.499 TL nominal değerde ve %16,43 oranında paya sahip olacak, ikinci genel kurulda ise Genz Biyo’nun sermayesi 88.238 TL’den 88.681 TL’ye çıkarılacak olup, sermaye artışı sonrası nihai olarak seyrelme ile Şirketin sahip olduğu toplam nominal pay tutarı değişmeyerek 14.499 TL nominal değerde kalacak ancak Şirket pay oranı %16,35 olacaktır. Genz Biyo, gerçekleştireceği bu sermaye artışı karşılığında Şirketin de dahil olduğu sermaye artırımına katılan yatırımcılardan toplam 450.000 ABD Doları tutarında ek yatırım almakta olup, süreç genel kurulların gerçekleştirilerek, sermaye artırımına ve ek yatırımlara ilişkin alınacak kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.

KONTR… Kontrolmatik – STER Group iş ortaklığı olarak; Irak KRG, Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verilen 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin idare tarafından bugün itibari ile kabul edildiği şirkete bildirilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Projenin finansmanı U.S. International Development Finance Corporation (DFC) tarafından sağlanacak olup proje kapsamında; Mühendislik, Dizayn hizmetleri verilecek ve haberleşme sistemi (SDH, Yeraltı fiber, OPGW bağlantılarına dayalı altyapı ve optik ve Radyo bağlantısı) koruma ve kontrol sistemi ile enerji yönetim sistemi kurulacaktır.

HUBVC… İştirak Genz Biyo’nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi başlıklı projede gelinen aşamada; covid tanı kiti ve POC cihaz çalışmalarının ürünleştirme aşamasına geldiği, söz konusu cihazın yurt içinde satışı için serbest satış sertifikasının alınmasına yönelik nihai izinlerin alınması için sürecin halen devam ettiği, 08.09.2021 tarihinde bugün KAP’ta açıklandığı üzere; Şirketin de aralarında bulunduğu yatırımcılar tarafından Genz Biyo’nun gerçekleştirdiği sermaye artırımına katılım sonucu Genz Biyo’nun sağladığı 450.000 ABD Doları tutarındaki kaynağın üretim ve satışpazarlama faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı, bilgisi edinilmiştir.

QUAGR… Şirketin halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, 2020 yılının başından itibaren kapasite kullanım oranının optimum sınıra yaklaşması ile birlikte Aralık 2020’de yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı alınmıştır. Buna ilişkin olarak, 2020 yılı sonunda 584.000.000 TL tutarında yeni yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında 22,5 milyon m² üretim kapasiteli toplam 3 yeni hattın yatırımına başlanmıştır. Yatırım ile ilgili olarak inşaat çalışmaları %90 oranda tamamlanmış, yatırıma konu olan makineler teslim alınmaya başlanarak fabrika binası içerisine taşınmıştır. Yatırımın ilk fazının montaj çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, sırasıyla montajı tamamlanacak olan değirmenler, sır hazırlama üniteleri, masse hazırlama üniteleri, presler ve fırınlar, Eylül ayında mevcut hatlardan besleme yapılarak test edilmeye başlanacaktır. Halka arz izahnamesinde yatırımın ilk fazının Eylül ayında devreye girmesi öngörülürken, test süreçlerinin devam edecek olması sebebiyle Ekim ayı sonuna kadar tüm üretim departmanlarının testlerinin tamamlanması ve Kasım ayı içerisinde ilk faz yatırımının tam olarak faaliyete alınması öngörülmektedir. 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporunda, 2021 yılı varsayımları yapılırken, yatırımların ilk fazından gelecek satış ve karlılık katkısı muhafazakar olmak adına çok sınırlı tutulmuştur. Yapılmakta olan büyük çaplı kapasite artırım yatırımının test süreçlerindeki uzamanın mevcut durum itibarıyla tam kapasite ile üretim gerçekleştirilen şirket faaliyet ve öngörülerine herhangi bir negatif etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte 2021 yılının ilk 6 ayında, gerek hasılat gerekse de kar marjları beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, yılın ikinci yarısında da yıl sonu beklentilerinin üzerinde bir performans ile kapatılması öngörülmektedir. Yatırım süreçlerinin tamamlanması ve yeni üretim kapasitesinin devreye alınmasına ilişkin olarak bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.

ULUSE… Şirket tarafından 31 Aralık 2020 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 7.416.808 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 23.838.803 TL cari yıl karı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi şu şekilde yer almaktadır. TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirket 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

YGYO… Şirketin 26.04.2021 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında belirtilmiş olunan Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri’ne ilişkin tüm fizibilite ve teknik çalışmaların Finansör Banka ve Yeşil GYO ekipleri tarafından tamamlanmış olduğunu, söz konusu iki projenin Mayıs / 2021 ayı içerisinde inşaat çalışmalarına başlanılacağını, Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri’nin 9 ay içerisinde tamamlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün itibari ile Innovia Arifiye Projesi ve Elexia Tuzla Projeleri’nin imalat süreçlerinde hızla ilerleme kaydedilmiştir. Hâlihazırda ince işler imalatı devam etmekte olup hem Innovia Arifiye hem de Elexia Tuzla Projeleri’nin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

SMRFA… Sümer Faktoring, halka arz için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: -300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 50.100.000 TL’den 70.100.000 TL’ye çıkarılmasına, -Artırılan 20.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere, beheri 1,00 TL itibari değerde nama yazılı 20.000.000 adet pay ihraç edilmesine, -Şirket pay sahiplerinin sahip olduğu rüçhan(yeni pay alma) haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına, -anılan sermaye artırımı kapsamında Şirket tarafından ihraç edilecek 20.000.000 adet yeni pay ile birlikte, Şirket’in mevcut pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.’nin sahip olduğu her biri 1,00 TL nominal değerli olmak üzere 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet payın Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, -Böylelikle, toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırlayacağı bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak, Borsa İstanbul A.Ş. ilgili pazarında, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile halka arz edilmesine ve halka arz için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, -Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9 uncu maddesinin “Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin kırk milyon TL’nin altında olması durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilir.” hükmüne göre, halka arz edilecek 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet payın %25’ine tekabül eden toplam 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet payın da, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, “Satışa Hazır Bekletilen Pay” kapsamına alınmasına ve sermaye artırımı yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.’de satılabilir hale getirilere) hazırda bekletilmesine, bu hususta sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda hareli edilmesine -Şirketin paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmemesine, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına, -Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.’de satışına aracılık etmek üzere “Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi” kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına, -Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve bunlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine, -İş bu kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu