Güncel

Piyasadan haberler

ALARK, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Alarko Holding A.Ş. organizasyon yapısında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda Mali İşler Grup Başkanlığı’na Mehmet Ahkemoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’na Alpaslan Serpen, İnsan ve Organizasyon Grup Başkanlığı’na Pınar Yamaner ve Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı’na Serkan Demir 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır.

BASGZ, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06.4629 sayılı yazısı ile Şirket payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ’ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklama talep edilmiştir. Şirket hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ” başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

BERA, 5.09.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada bağlı ortaklığı olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla 30.06.2021 tarihli mali tablolarının esas alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne başvuruda bulunulduğu ilan edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklık Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Şirketin aktifinde bulunan 26.000.000 adet (%20 Sermaye payı) payının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan izahname onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 11.11.2021 tarih ve 57 sayılı bülteni ile ilan edilmiştir.

DOBUR, Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) vasıtasıyla yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları (“ÖDA”) haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği” gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.

DYOBY, Şirketin 12.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Hakkı Hikmet Altan’ın seçilmesine karar verilmiştir.

DZGYO, Şirketin portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 267 ada, 3 parselde konumlu, ekli 30.12.2020 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 11.269.000 TL ekspertiz değeri olan F Blok içerisinde yer alan 2,4,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,24 no’lu toplam 13 adet bağımsız bölümün 12.11.2021 tarihinde KDV dahil 15.340.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.

EKGYO, Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 11.11.2021 tarihinde saat 14:30’da yapılmıştır. İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri; Gelen en yüksek teklif; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 580.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 217.500.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37,50 MR GRUP İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. YMK GIDA TEM. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

EGEPO, Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, mülkiyeti Mehmet Arif İşmen’e ait olan , İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 6686 ada 18 Parsel Bağımsız Bölüm 13 (Bodrum-Zemin Kat) taşınmazı 910.000,00 TL (Dokuzyüzonbin Türklirası) bedel karşılığında satın almaya karar verilmiştir.

GMTAS, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMTAS.E işlem koduyla 12/11/2021 tarihinden itibaren ALT Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacaktır. Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL.

GMTAS, Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde üyelik işlemleri 12.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Pay sahiplerinin hisselerinin kayıt süreci devam etmektedir. GLYHO, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 13.10.2021 tarihli kararı ile Şirketin iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’de Şirketçe pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin %66,6’sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketin iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.’de Şirketçe pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin %75’ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devrine karar verildiği yine aynı tarihte duyurulmuş idi. Bunun akabinde, 15.10.2021 tarihinde, öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Global Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğunun şirkete bildirildiği duyurulmuş idi. Bahsi geçen her üç şirketin başvurusu olumlu karşılanmıştır.

ISCTR, İlgi: 07.07.2021 tarihli özel durum açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamada Sadık Subaşı vekili tarafından Banka aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan, kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali, ayrıca 2021’de yapılan Genel Kurul’da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, davanın reddine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.

KCHOL, 07.10.2021 tarihli özel durum açıklaması ile, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklığı olan Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği, ihale sonucunun kesinleşmesinin ise Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai onayına tabi olduğu belirtilmiştir.

KLMNA, Bankanın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile 2.000.000.000,-TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname’nin onaylanması için 12.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.

KONTR, 31.05.2021 tarihli KAP paylaşımda; Şirketin Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, “İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti’nde %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketin genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiğini” duyurulmuştu. Söz konusu şirket %100 bağlı ortaklığı olarak “Kontrolmatik Cameroun Sarl” ünvanıyla ve 9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478 Euro) sermayeyle Kamerun Cumhuriyeti’nde kurulmuştur.

MAGEN, Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarda duyurulduğu üzere Şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Ergün Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. şirketin yeni unvanının “Soleil Yenilenebilir Enerji Tic. A.Ş.” olarak değiştirilmesine karar verilmişti. İlgili karar 12.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 12.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Bu işlem sonrası birleşme ve ünvan değişikliği çalışmaları tamamlanmıştır.

MANAS, Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan; Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin doğrulama sürecinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte siparişlerin teslimatı başlamıştır.

OYLUM, Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

PIT,ETILR, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736- 105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek, 11 Kasım 2021’de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 5,33 TL’dir. Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım teklifi yapılacaktır. Konuya ilişkin Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.11.2021 tarih ve 4771 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ihale kararının onaylandığı anlaşılmaktadır. Resmi tebligatın tarafa ulaşması sonrasında, süreç ile ilgili önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

SEKFK, 12.11.2021 tarih ve 2021/069 nolu yönetim kurulu kararı ile; İbrahim Sili ‘ nin Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi) seçilmesine ve kendisine Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

SOKM, Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.’de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır.

TRGYO, Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 32 -38 -39 pafta, 195 ada. 7 parsel; 39 pafta, 209 ada, 3 parsel; 39 pafta, 200 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde Akbank T. A.Ş. lehine 05.07.2013 tarihinde 375.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiş idi.Bahse konu ipotek 05.11.2021 tarihinde fek edilmiştir.

UZERB, Son günlerde, yatırımcılardan e-posta ve telefon yoluyla gelen Şirketin paylarının fiyatlarıyla ilgili yoğun sorulara istinaden işbu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Şirket, mevcut faaliyetleri ve finansal durumu normal ve planlandığı gibi sürdürmekte olup, olağandışı bir durum bulunmamaktadır. Şirketin pay piyasasındaki fiyat hareketleri ve yapılan işlemler, yatırımcıların arz ve talebi sonucunda ilgili mevzuatta düzenlenen piyasa kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Buna ilaveten, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıların kararını etkileyecek ve kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu